PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (P.E.C.)

INTRODUCCIÓ

L’escola “Unió Musical L’Horta de Sant Marcel·lí” és un centre privat-concertat, la principal funció de la qual és l’Ensenyament Musical, mitjançant la qual, es promou tota classe d’activitats que contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions culturals i artístiques de la comunitat veïnal, així com de la Societat Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí.

És un centre que està en búsqueda permanent de la qualitat, per mig de l’adequació dels recursos, la superació dels objectius i l’aplicació precisa d’instruments d’avaluació, tant qualitatius com quantitatius.

L’escola de música Unió Musical l’Horta, està atenta a les innovacions educatives i als nous reptes que constantment planteja una societat en evolució per a adequar a ells, de forma crítica, els seus projectes,el seu dia a dia, dins d’un clima obert i plural, generat per la participació directa sense distinció de sexe, idea o creència, dels membres implicats en la Comunitat Educativa.

Així mateix, està oberta a contactes amb els centres educatius, ja siguen d’educació obligatoria o no, del barri, ciutat o comunitat, així com amb altres centres d’educació musical de l’entorn i en especial amb les associacions culturals i musicals de València.

Aquest Projecte Educatiu de Centre, és un document que reflecteix el model educatiu, organitzatiu i convivencial que volem crear a la nostra escola. Es tracta d’un document dinàmic que possibilita la inclusió de quantes aportacions o modificacions van sorgint durant el seu desenvolupament, segons les necessitats i l’experiència del dia a dia.

Amb aquest document el que volem és:

 • Dotar de personalitat pròpia al centre.
 • Potenciar tots els aspectes que contribueixen a la impartició d’un ensenyament de qualitat.
 • Establir las bases d’un model de convivència.
 • Crear una estructura organitzativa creativa i oberta on totes les propostes tinguen cabuda.
 • Donar a conèixer l’escola, apropant-la a la societat.

 

CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTORN SOCIAL I MUSICAL

Sant Marcel·lí és un barrio situat al sud de la ciutat de València i dins del districte de Patraix. Compta amb una població d’uns aproximadament 10.125 habitants. Limita amb els barris de Sant Isidre, Creu Coberta, Ciutat del Aprenent i té com a límits el Cementeri General, l’entrada de la V30 a València pel carrer Sant Vicent, el boulevard sud i les vies subterrànies de l’AVE.

La població del barri, fonamentalment de classe obrera, és de diverses nacionalitats, destacant la immigració del Nord d’àfrica, d’Europa de l’Est, de Sud-amèrica i Àsia (indis i xinesos).

Nostra escola es nodreix principalment de xiquets i xiquetes del nostre barri (alumnes dels tres col·legis públics i dos concertats amb que comptem) i dels barrios més pròxims.

El seu nivell cultural, social i econòmic és, en general, normal i no presenta greus problemes de desestructuració o pobresa.

Les llengües principals de relació entre l’alumnat i en l’ámbit familiar són el valencià i el castellà, convivint les dues amb total normalitat i presentant l’alumnat un bon nivell de comprensió i expressió en totes dues.

 

ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA

Principis organitzatius

Participació democràtica, en la que totes les persones que formen nostra comunitat educativa es troben representades.

Treball en equip, amb interrelació de tots els grups que formen la comunitat educativa, afavorint el repartiment de tasques, on totes les propostes, decisions, etc… tinguen un camí d’anada i tornada a través d’una informació abundant i clara.

Mantenir relacions amb altres institucions.

Acció tutorial.

Disposició favorable a adoptar novas necessitats educatives, obertes a suggerències i innovacions.

 

ÒRGANS DE GOVERN

Nostre centre està format pels següents òrgans de govern:

a) Unipersonals:

 • El director.
 • El Cap d’estudis

b) Òrgans col·legiats:

 • L’equip directiu.
 • El claustre de professors/es.

c) Òrgans de Coordinació Pedagògica:

 • L’Equip directiu.
 • Claustre de professors/es.
 • Tutors/es.

Claustre de professors/es: És l’interventor principal en l’acció educativa i el major protagonista al procés d’ensenyament-aprenentatge. És la representació global de tot el personal docent i d’aquest podran constituir-se les comissions necesarias en el seu moment.

El Director: s’encarrega de la direcció, gestió i representació del Centre.

El Cap d’Estudis: s’encarrega d’allò que fa referència l’ensenyament i l’aprenentatge i a la seua organització.

Tutors/es: Tots l’alumnat està a càrrec d’un/a professor/a-tutor/a que serà el/la professor/a de l’especialitat instrumental, la seua funció serà recollir informació i orientar i informar a les famílies, a més de coordinar el seu procés d’avaluació.

Equip Directiu: Entre les seues funcions principals està la de planificar el funcionament general del centre mijançant els documents institucionals necessaris, assegurar la coherència entre el Projecte Educatiu i la Programació General Anual i la d’establir les directrius generals del Projecte Curricular coordinant la seua elaboració.

Ha d’estar obert a les suggerències de tots els sectors, per poder estimular la participació de tots ells i instaurar una cultura democràtica.

 

LÍNEA METODOLÒGICA

Cal tenir en consideració a l’hora d’establir els principis marc de la nostra metodologia, que qualsevol situació d’aprenentatge està sotmesa a un gran nombre de variables, entre les que podem destacar:

 • L’edad de l’alumnat.
 • L’homogeneïtat o heterogeneïtat del grup-classe, especialment al Llenguatge Musical.
 • Els coneixements anteriors.
 • El grau de motivació.
 • L’experiència i personalitat del professorat.
 • Els recursos que es disposen.

Per tant, més que establir una línea metodològica estricta i rígida, buscarem l’equilibri i la complementarietat de mètodes diversos.

 

PRINCIPIS GENERALS DE NOSTRA METODOLOGIA

 1. Buscarem un enfocament metodològic INTEGRADOR, que facilite la utilització d’uns mètodes o altres en funció de les necessitats dels diferents moments del cicle, de les distintes tasques i situacions, de la diversitat de l’alumnat, dels diferents tipus d’agrupacions, etc.
 2. La consecució de l’aprenentatge significatiu pot aplegar especialment a través de la utilització de mètodes de caràcter INDUCTIU, que partint de fets i realitats concretes pròximes a l’experiència de l’alumnat, ajuden a formular lleis generals, a través de la constatació i manipulació dels fets observables, i en ocasions, mitjançant mètodes DEDUCTIUS, que seguint el procés mental invers, també poden afavorir la intervenció activa de l’alumnat en la construcció del seu propi coneixement, facilitant el camí cap a la improvisació i la creativitat.
 3. Metodologia CONSTRUCTIVA: l’activitat constructiva de l’alumnat és el més decisiu a la consecució de l’aprenentatge i la reestructuració dels nous continguts. Són els alumnes els que modifiquen i elaboren els esquemes de coneixement, construint el seu propi aprenentatge.
 4. En aquest procés d’ensenyament-aprenentatge, el professorat actuarà com a guia i mediador per mig del recolzament, la motivació, la suggerència i l’orientació, per facilitar la construcció d’aprenentatges significatius que permeten establir relacions entre els coneixements i experiències prèvies i els nous continguts.
 5. Metodologia PARTICIPATIVA: Es concedeix especial atenció a les activitats grupals, la planificació i execució de tasques en grup, la presa de decisions en conjunt, etc. Per afavorir la cooperació, l’intercanvi i confrontació d’opinions de caràcter no discriminatori.
 6. Metodologia ACTIVA: És necessari fomentar en l’alumnat una actitut curiosa, crítica i investigadora, que a través de la comunicació i el treball, els ajude a interpretar els textos, a descubrir i inventar i es converteixi en la base de la seua formació io de l’adquisició dels aprenentatges.
 7. Els llaços que uneixen a l’escola de música amb les diferents seccions de la Unió Musical L’Horta, també constituiran un objectiu preferent, amb la finalitat d’aconseguir la inserció de l’alumnat a l’entorn social en que viuen. Igualment, es procurarà que coneguen la cultura, els seus costums i la seua música. Aquestos aspectes cal tenir-los en compte en les programacions, contiguts i activitats de cada curs.

 

METES EDUCATIVES

Com a meta educativa general, l’escola considera a l’alumnat com el seu valor fonamental i impulsa el seu protagonisme per potenciar les tendències que desenvolupen la seua personalitat a través del coneixement i goig de la música, a través de la interpretació, tant instrumental o vocal, individual o grupal.

Els continguts d’ensenyament i aprenentatge utilitzats per a lograr els objectius tendencials, són bàsicament els de las àrees definides en les distintes programacions de les diferents assignatures.

Una de las metes més importants que persegueix el centre, és completar i enriquir l’educació del seu alumnat, entenent que per a la seua formació humana i professional de futur, les ensenyances musicals són una part vital per a la consecució dels seus fins, ja siguen a l’àmbit musical o al de altres activitats, i desenvolupar les capacitats de socialització de l’alumnat, despertar l’interès cap a un repertori més extens i fer-se servir de la preparació per a la participació en agrupacions musicales, així com la seua preparació per a les proves d’accés als ensenyaments professionals.

 

VALORS QUE DESITGEM INCULCAR

RESPONSABILITAT: L’alumnat gaudeix d’un tipus d’ensenyament enormement especialitzat i per tant cal demostrar, no sols una mínima aptitut inicial per la música, si no també una constant capacitat de treball i estudi, per a obtenir el major rendimient possible de les ensenyances que rep.

AUTONOMIA: Adquisició de coneixements musicals, tècnics i artístics, així com de capacitat autocrítica per a què l’alumnat siga capaç, per si mateix i gradualment, de resoldre els problemes que es presenten, tant en la creació com en la interpretació musical.

CREATIVITAT: Desenvolupament de la imaginació, sensibilitat i capacitat creativa de l’alumnat.

 

FINALITATS

 • Fomentar la participació dels membres de la comunitat educativa, segons els camins que estableix la llei, potenciant una major fluïdesa als canals d’informació.
 • Desenvolupar el sentimient de pertinença a un col·lectiu de persones que persegueixen finalitats comunes i en el que s’ha de conviure en un ambient de respecte mutu, tolerància i flexibilitat.
 • Integrar a l’escola en el seu entorn a través de la programació d’activitats culturals i la col·laboració amb altres entitats, atenent les necessitats musicals que el contexte necessita.
 • Fomentar la formació i actualització del professorat, intercanvi d’experiències, projectes conjunts, etc.
 • Potenciar, respectar i desenvolupar al màxim els acords pel que fa als criteris metodològics i d’avaluació.
 • Adaptar el model d’ensenyament a les peculiaritats de cada alumne i alumna.
 • Potenciar l’autonomia d’aprenentatge de cada alumne i alumna.
 • Crear vies de coordinació que possibiliten el desenvolupament d’un model metodològic interdisciplinar.
 • Desenvolupar una metodologia creativa que afavoreixi l’aplicació d’iniciatives diverses.
 • Crear un ambient en el que el procés d’ensenyament-aprenentatge resulte estimulant i motivador per a l’alumnat i professorat.
 • Potenciar el desenvolupament d’activitats diverses que abastin manifestacions musicals i culturals variades.
 • Concienciar a l’alumnat del valor que té la plaça que disfruta i, Coma consequència, el seu rendiment cal ser acord amb aquest.
 • Desenvolupar en l’alumnat la capacitat d’aplicar els coneixements adquirits en la resolució dels problemes que van sorgint, tant en la creació com en la interpretació musical i afavorir que tinguen les seues pròpies idees i prenguen les seues pròpies decisions, assumint els errors que puguen cometre.
 • Facilitar i afavorir els mecanismes que potèncien la imaginació, sensibilitat i capacitat creativa de l’alumnat.
 • Disenyar i proposar, per al posterior desenvolupament, un model de pla d’acció tutorial.
Scroll Up